Årsta

Årsta är en stadsdel i Stockholm. Den ligger precis söder om Södermalm. Det är alltså väldigt nära till Stockholms City. Att flytta till Årsta har blivit mycket populärt bland unga barnfamiljer, men stadsdelen passar lika bra för äldre personer.

Att hitta lediga hyresrätter i Årsta är inte så lätt, mestadels är det bostadsrätter som erbjuds. Men det går givetvis att även hitta hyreslägenheter.

Årsta ligger vackert intill Årstaviken. Vid Årstaviken finns skogsområden som lämpar sig för att vandra i. Det finns även vackra löparspår längs Årstavikens vatten.

Årsta gård

Det har funnits bebyggelse vid Årsta gård ända sedan förhistorisk tid. Vid gården kan man hitta ett gravfält från järnåldern. Årsta gård var en storgård fram till slutet av 1800-talet. Årstafrun, Märta Helena Reenstierna, bodde på gården mellan 1775 och 1841. Årstafrun är känd för sin dagbok där hon berättade om det dagliga livet i Stockholm.

Vid Årsta gård växer ädellövskog. Även i Årstaskogens östra del finns ett ädellövskogsparti med bland annat ek, lind, lönn och ask. Lövskogsmiljöerna är värdefulla för många arter. Hackspettar har ofta sina bohål i gamla eller döda träd och fladdermöss sover ibland bakom löst sittande bark. På våren syns och hörs många fågelarter.

Årsta holmar

Årsta holmar består av tre öar, Bergholmen, Allholmen och Lillholmen. Årsta holmar är ett naturreservat och därför skyddas miljön. Djur och växter kan leva ostört, trots att öarna nästan ligger mitt inne i Stockholm.

På Årsta holmar är det fuktigt och där växer lövskog, med arter som knäckepil, klibbal och lind. På holmarna finns ett rikt fågelliv med arter som fiskgjuse, näktergal, duvhök, stenknäck och mindre hackspett. Längs strandkanterna kan man se drillsnäppa, silltrut, strandskata och häger. De grunda vikarna utgör dessutom värdefulla miljöer för fiskar och groddjur. Man kan också se gnagspår efter bäver längs stränderna.